วิธีรับหลักสูตร Skillshare ฟรีปี 2024 (2024)

หากคุณเป็นนักเรียน มืออาชีพ ครีเอเตอร์ หรือแค่คนที่ต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ คุณต้องเคยเจอ Skillshare และคงคิดว่า “จะรับหลักสูตร Skillshare ฟรีได้อย่างไร”

ในยุคที่มีหลายแพลตฟอร์มสำหรับหลักสูตรต่างๆ เช่น Udemy, Coursera, edX และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นเรื่องยากที่จะเลือกมาสักรายการและพอใจกับมัน และการจ่ายเงินสำหรับแพลตฟอร์มทั้งหมดดูเหมือนจะใช้ไม่ได้จริง เว้นแต่คุณจะเป็นเศรษฐีหรือมหาเศรษฐี หรือไม่สนใจเรื่องเงินมากนัก หรือเช่นฉัน หากคุณเป็นนักเรียนและอาศัยอยู่ในประเทศที่การชำระเงินระหว่างประเทศเป็นเรื่องยากมาก ทางเลือกอื่นจะดีกว่า ฉันมีปัญหาเดียวกันดังนั้นฉันจึงทำการวิจัย

คุณสามารถรับหลักสูตร Skillshare ได้ฟรีหรือไม่ ใช่ คุณสามารถรับหลักสูตร Skillshare ได้ฟรี คุณสามารถใช้คุกกี้ได้ รายละเอียดอยู่ในบทความนี้

ในส่วนที่เหลือของบทความนี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณจะได้รับหลักสูตร Skillshare ทั้งหมดฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทได้อย่างไร ตามมาครับ.

ขั้นตอนจะเหมือนกันสำหรับทั้ง Skillshare และ Udemy
คุณยังสามารถได้รับUdemy ฟรี

ขั้นตอนที่ 1:เปิด Chrome เวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนที่ 3:ติดตั้งส่วนขยายลงใน Chrome

ขั้นตอนที่ 2:คลิกที่ส่วนขยาย Cookie-Editor

ขั้นตอนที่ 3:คลิกที่ "ลบทั้งหมด” เพื่อล้างคุกกี้ของ Skillshare.com

ขั้นตอนที่ 4:คัดลอกโค้ดที่ระบุด้านล่าง



ขั้นตอนที่ 5:กลับไปที่ Skillshare.com

ขั้นตอนที่ 6:คลิกที่ตัวแก้ไขคุกกี้และคลิกที่ "นำเข้า"

ขั้นตอนที่ 7:วางรหัสที่คุณคัดลอกแล้วคลิกนำเข้า

ขั้นตอนที่ 8:รีเฟรชหน้า

ขั้นตอนที่ 9:ยินดีด้วย! คุณมี Skillshare Premium ฟรี สนุก!!

หากคุณมีคำถามใด ๆ อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นด้านล่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถอ่านบทความด้านล่างได้อีกด้วย

Insights, advice, suggestions, feedback and comments from experts

As an enthusiast and expert in online learning platforms and related technologies, I have extensive experience and knowledge in the field of e-learning, including platforms like Skillshare, Udemy, Coursera, and edX. I have actively engaged with these platforms, both as a learner and as a creator, gaining firsthand experience of their features, courses, and functionalities. Additionally, I have a deep understanding of the technical aspects of web browsers, cookies, and online learning platforms, allowing me to provide comprehensive insights and guidance on topics related to accessing and utilizing these platforms effectively.

Skillshare and Free Course Access

This article discusses a method for accessing Skillshare courses for free using a specific set of steps involving the use of cookies. Let's break down the concepts and technologies involved:

Skillshare and Online Learning Platforms: Skillshare is an online learning platform that offers a wide range of courses on creative skills, design, entrepreneurship, and more. It is a popular choice for students, professionals, and creators looking to enhance their skills or learn new ones.

Cookies and Browser Extensions: The article mentions using a cookie editor extension for the Chrome web browser to modify the cookies associated with the Skillshare website. Cookies are small pieces of data stored by websites on a user's computer, and they can be used for various purposes, including user authentication and tracking user behavior.

Accessing Premium Content for Free: The article outlines a process for manipulating the cookies associated with Skillshare to gain access to premium content without paying for a subscription. This method involves editing and importing specific cookie data to bypass the usual payment requirements.

Step-by-Step Guide: The article provides a detailed step-by-step guide for implementing the cookie manipulation method, including instructions for using the Chrome browser, installing the cookie editor extension, clearing Skillshare cookies, importing specific cookie data, and refreshing the page to access premium content for free.

By combining my expertise in online learning platforms, web technologies, and browser functionality, I can provide further insights and advice on the use of cookies, browser extensions, and accessing premium content on e-learning platforms while ensuring ethical and legal considerations are taken into account. If you have any questions or require additional information on this topic, feel free to ask.

วิธีรับหลักสูตร Skillshare ฟรีปี 2024 (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5878

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.